SPONSORZY

Patronat honorowy:

Patronat organizacyjny:

PATRONAT MEDIALNY:

ORGANIZATORZY:

PARTNER MERYTORYCZNY:

PARTNERZY:

Organizatorzy

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
Al. Wilanowska 208/4
02-765 Warszawa
www.fnez.org

Niezależny think-tank współpracujący z polskimi i europejskimi władzami, przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi w celu wdrażania idei zrównoważonego rozwoju w sektorze energetycznym. Fundacja realizuje projekt, którego celem jest promocja morskiej energetyki wiatrowej i sieci morskich na obszarze Morza Bałtyckiego oraz przygotowywania rozwiązań systemowych, umożliwiających rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

W ramach projektu, Fundacja opracowała liczne analizy, ekspertyzy, stanowiska, oraz zorganizowała szereg imprez, w tym m.in.:

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego
Słupski Inkubator Technologiczny
ul. Obrońców Wybrzeża 2
76-200 Słupsk
www.parr.slupsk.pl

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku. Działalność PARR skierowana jest na inicjowanie, promowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw służących szeroko rozumianemu rozwojowi regionalnemu. PARR S.A. od 1997 roku zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz w ramach Działu Rozwoju Regionalnego prowadzi działalność informacyjną i doradczą dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, rolników i innych podmiotów. W 2012r. PARR S.A. zakończyła budowę Słupskiego Inkubatora Technologicznego, którego jest właścicielem i zarządzającym.

PARR S.A. poprzez współpracę z samorządami kreuje pozytywny klimat oparty na partnerstwie i współpracy, sprzyjający wspieraniu lokalnego biznesu. Projekty realizowane przez Agencję mają bezpośredni wpływ na promocję i rozwój regionu, wspieranie nowych oraz już działających podmiotów gospodarczych. Agencja odgrywa również rolę w promowaniu lokalnego eksportu oraz nawiązywaniu kontaktów zagranicznych. Spółka uczestniczy w programach Unii Europejskiej oferując pomoc innym podmiotom w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Oprócz działań mających na celu wspieranie lokalnego biznesu PARR S.A. w sposób skuteczny dąży również do stymulowania rozwoju zasobów ludzkich. W tym celu aktywnie uczestniczy w organizowaniu szkoleń i kursów dla mieszkańców regionu.

Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania
ul. Kozietulskiego 6-7
76-200 Słupsk
www.whsz.slupsk.pl

WHSZ jest pierwszą na Ziemi Słupskiej niepubliczną uczelnią typu menedżerskiego. Założycielem uczelni jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku. Akcjonariuszami PARR są: Sejmik Samorządowy Województwa Pomorskiego, Miasto Słupsk oraz Gmina Słupsk. Organizacyjne oraz funkcjonalne powiązanie WHSZ z władzami regionu oraz instytucjami odpowiedzialnymi za jego rozwój sprawia, że jest postrzegana jako instytucja miastotwórcza, oddziałująca również pozytywnie na rozwój subregionów: słupskiego i koszalińskiego. Działalność uczelni skierowana jest na inicjowanie, promowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi regionalnemu. Wyższą Hanzeatycką Szkołę Zarządzania wiążą partnerskie relacje z otoczeniem. Wraz ze Starostwem Powiatowym w Słupsku, Prezydentem Miasta Słupska oraz Izbą Przemysłowo-Handlową uczelnia uczestniczy w organizacji corocznego konkursu „Srebrny Niedźwiedź” – Lider Promocji Słupskiej Gospodarki. WHSZ jest także współorganizatorem Słupskich Dni Gospodarki, będących cykliczną imprezą promującą lokalną przedsiębiorczość.